《金刚般若波罗蜜经》
来源:命圣 作者:改命方法
佛教经典普及丛书之注音版《金刚般若波罗蜜经》
xiānɡ zàn
香  赞
lú xiānɡ zhà ruî fǎ jiâ mãnɡ xūn zhū fï hǎi huì xī yáo wãn 
炉 香 乍 爇,法 界 蒙   薰,诸  佛 海  会  悉 遥  闻,
suí chù jiã xiánɡ yún chãnɡ yì fānɡy īn zhū fï xiàn quán shēn 
随  处   结 祥     云, 诚  意  方   殷,诸 佛 现    全   身 。
ná mï xiānɡ yún ɡài pú sà mï hē sà
南 无  香   云  盖  菩 萨 摩 诃 萨(三称)
ná mï běn shīshì jiā mïu ní fï
南 无  本 师  释  迦 牟  尼 佛(三称)
 
jìnɡ kǒu yâ zhēn yán
净    口 业  真   言
ōng xiū lī xiū lī mï hē xiū lī xiū xiū lī sà pï hē
唵  修  唎 修  唎 摩 诃 修  唎 修  修  唎 萨 婆 诃
ōng jìnɡ sān yâ zhēn yán
唵   净  三  业  真  言
suō wǎ pï wǎ shú dù suō wǎ dá  mó suō wǎ pï wǎ shú dù hàn
娑  嚩 婆 嚩  秫 度 娑  嚩 达  摩  娑 嚩 婆 嚩  秫 度 憾
ná mï sān mǎn duō ān tǔ dì zhēn yán
南 无  三  满  哆 安 土 地  真   言
mǔ tuï nán ōng dù lū dù lū dì wěi suō pï hē
母  驮 喃  唵  度 噜 度 噜 地  尾 娑  婆 诃
pǔ ɡōnɡ yǎnɡ zhēn yán
普  供   养   真   言
ōng

yã yã nánɡ
誐 誐  曩
sān pó wǎ
三  婆 嚩
wá rì là hōng
韈 日 啰  斛
fânɡ qǐnɡ bā jīn ɡānɡ
奉   请   八  金  刚
fânɡ qǐnɡ qīnɡ chú zāi jīn ɡānɡ fânɡ qǐnɡ pì dú jīn ɡānɡ
奉    请   青   除  灾  金  刚   奉   请  辟 毒  金  刚
fânɡ qǐnɡ huánɡ suí qiú jīn ɡānɡ fânɡ qǐnɡ bái shuǐ jīn ɡānɡ
奉   请    黄   随  求   金  刚   奉   请  白   水   金  刚
fânɡ qǐnɡ chì shēnɡ huǒ jīn ɡānɡ
奉   请   赤   声   火  金   刚
fânɡ qǐnɡ zǐ xián jīn ɡānɡ
奉   请   紫  贤   金  刚
fânɡ qǐnɡ dìnɡ chí zāi jīnɡ ānɡ
奉   请   定   持  灾  金   刚
fânɡ qǐnɡ dà shãn jīn ɡānɡ
奉   请   大  神  金  刚
fânɡ qǐnɡ sì pú sà
奉   请   四 菩 萨
fânɡ qǐnɡ jīn ɡānɡ juàn pú sà
奉   请   金   刚   眷  菩 萨
fânɡ qǐnɡ jīn ɡānɡ ài pú sà
奉   请   金   刚  爱 菩 萨
fânɡ qǐnɡ jīn ɡānɡ suǒ pú sà
奉   请   金   刚   索 菩 萨
fânɡ qǐnɡ jīn ɡānɡ yǔ pú sà
奉   请   金   刚  语 菩 萨
fā yuàn wãn
发  愿  文
qǐ shǒu sān jiâ zūn
稽  首  三  界  尊
wǒ jīn fā hïnɡ yuàn
我  今 发  宏  愿
shànɡ bào sì chïnɡ ēn ɡuī yī shí fānɡ fï
上    报  四   重  恩 归  依 十   方  佛
chí cǐ jīn ɡānɡ jīnɡ
持  此  金  刚   经
xià jì sān tú kǔ
下  济  三 涂 苦
ruî yǒu jiàn wãn zhě xī fā pú tí xīn
若  有  见   闻  者  悉 发 菩 提 心
jìn cǐ yí bào shēn tïnɡ shēnɡ jí lâ ɡuï
尽  此 一  报  身   同   生   极 乐 国
yún hã fàn
云  何 梵
yún hã dã chánɡ shîu jīn ɡānɡ bú huài shēn
云  何 得   长   寿   金  刚  不  坏   身
fù yǐ hã yīn yuán dã dà jiān ɡù lì
复 以 何  因  缘  得 大  坚  固 力
yún hã yú cǐ jīnɡ jiū jìnɡ dào bǐ àn
云 何  于 此  经   究  竟   到 彼 岸
yuàn fï kāi wēi mì ɡuǎnɡ wâi zhînɡ shēnɡ shuō
愿   佛  开  微 密  广   为   众    生    说
kāi jīnɡ jì
开   经  偈
wú shànɡ shân shēn wēi miào fǎ
无   上   甚   深   微  妙  法
bǎi qiān wàn jiã nán zāo yù
百   千   万  劫  难  遭 遇
wǒ jīn jiàn wãn dã shîu chí
我  今  见  闻  得  受  持
yuàn jiě rú lái zhēn shí yì
愿    解 如 来   真  实  义
jīn ɡānɡ bō rě bō luï mì jīnɡ
金   刚  般 若 波 罗  蜜  经
yáo qín sān zànɡ fǎ shī jiū mï luï shí yì
姚   秦  三  藏  法 师  鸠  摩  罗 什  译
rú shì wǒ wãn yī shí fï zài shâ wâi ɡuï qí shù jǐ ɡū dú yuán
如  是 我 闻。一时, 佛 在  舍  卫  国  祇  树 给 孤 独 园 ,
yǔ dà bì qiū zhînɡ qiān âr bǎi wǔ shí rãnjū ěr shí shìzūn shí shí zhuï yī
与 大 比  丘  众    千  二 百  五 十  人 俱。尔 时 世  尊 食   时,着  衣
chí bō rù shâ wâi dà chãnɡ qǐ shí yú qí chãnɡ zhōnɡ cì dì qǐ yǐ huán
持  钵,入 舍 卫  大   城  乞 食。于 其   城   中   次 第 乞 已,还
zhì běn chù fàn shí qì shōu yī bō  xǐ zú yǐ  fū zuî ãr zuî
至   本  处。饭  食 讫, 收 衣 钵,洗 足 已,敷  座 而 坐。
shí zhǎnɡ lǎo xū pú tí zài dà zhînɡ zhōnɡ jí cïnɡ zuî qǐ piān tǎn
时    长  老  须 菩 提  在 大   众   中 ,即  从  座  起, 偏 袒
yîu jiān yîu xī zhuï dì  hã zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ãr bï fï yán xī yǒu shì
右   肩,右  膝  着  地,合   掌   恭   敬  而 白 佛 言:希 有,世
zūn rú lái shàn hù niàn zhū pú sà shàn fù zhǔ zhū pú sà shìzūn shàn
尊!如  来  善  护  念  诸  菩 萨,善  付  嘱 诸  菩 萨。世 尊,善
nán zǐ shàn nǚ rãn fā ā  nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn yīnɡ yún hã
男  子、 善 女  人 发 阿 耨   多 罗   三  藐   三 菩 提 心, 应  云  何
zhù yún hã xiánɡ fú qí xīn
住? 云 何   降  伏 其 心?
fï yán shàn zāi shàn zāi xū pú tí  rú rǔ suǒ shuō rú lái
佛 言: 善  哉! 善  哉!须 菩 提,如 汝  所 说 ,如 来
shàn hù niàn zhū pú sà shàn fù zhǔ zhū pú sà  rǔ jīn dì tīnɡ dānɡ wâi rǔ
善   护  念  诸  菩 萨,善  付  嘱  诸 菩 萨。汝  今 谛  听, 当  为  汝
shuō shàn nán zǐ shàn nǚ rãn fā ā  nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn
说 。 善   男 子、善  女 人,发 阿 耨  多  罗  三  藐    三 菩 提 心,
yīnɡ rú shìzhù rú shì xiánɡ fú qí xīn wěi rán shì zūn yuàn yào yù wãn
应   如 是 住,如 是   降   伏 其 心。唯  然, 世  尊。愿  乐  欲 闻 。
fï ɡào xū pú tí zhū pú sà mï hē sà yīnɡ rú shì xiánɡ fú qí xīn
佛 告  须 菩 提,诸 菩 萨 摩 诃 萨  应  如 是   降   伏 其 心:
suǒ yǒu yí qiâ zhînɡ shēnɡ zhī lâi ruî luǎn shēnɡ ruî tāi shēnɡ ruî shī shēnɡ
所   有 一  切   众   生   之  类,若   卵  生 、 若   胎 生 、 若   湿 生 、
ruî huà shēnɡ ruî yǒu sâ  ruî wú sâ ruî yǒu xiǎnɡ ruî wú xiǎnɡ ruî
若   化  生 , 若  有 色、若  无 色,若  有  想 、若  无  想 ,若
fēi yǒu xiǎnɡ fēi wú xiǎnɡ wǒ jiē lìnɡ rù wú yú niâ pán ãr miâ dù zhī rú
非   有 想 、 非  无  想 ,我  皆  令  入 无 余 涅   槃 而 灭  度 之。如
shì miâ dù wú liànɡ wú shù wú biān zhînɡ shēnɡ shí wú zhînɡ shēnɡ dã miâ
是  灭  度 无  量 、无  数、无 边    众    生,实  无  众    生   得  灭
dù zhě hã yǐ ɡù  xū pú tí ruî pú sà yǒu wǒ xiànɡ rãn xiànɡ zhînɡ
度 者,何 以 故?须 菩 提,若 菩 萨  有  我 相 、人   相 、众
shēnɡ xiànɡ shîu zhě xiànɡ jí fēi pú sà
生    相 、 寿    者  相, 即 非  菩 萨。
fù cì  xū pú tí  pú sà yú fǎ  yīnɡ wú suǒ zhù xínɡ yú bù shī
复 次,须 菩 提,菩 萨 于 法, 应  无  所 住, 行  于 布 施。
suǒ wâi bú zhù sâ bù shī bú zhù shēnɡ xiānɡ wâichù  fǎ bù
所  谓  不 住  色 布 施,不  住 声 、 香 、 味、触、法 布
shī xū pú tí  pú sà yīnɡ rú shì bù shī bú zhù yú xiànɡ hã yǐ ɡù
施。须 菩 提,菩 萨  应  如  是 布 施,不  住 于  相 。何 以 故?
ruî pú sà bú zhù xiànɡ bù shī qí fú dã bù kě sī liánɡ xū pú tí  yú
若  菩 萨 不 住   相   布 施,其 福 德 不 可 思  量 。须 菩 提,于
yì yún hã dōnɡ fānɡ xū kōnɡ kě sī liánɡ fǒu fú yě shì zūn xū pú
意  云 何? 东  方  虚  空  可 思  量   不?不 也,世 尊。须 菩
tí nán xī běi fānɡ sì wãi shànɡ xià xū kōnɡ kě sī liánɡ fǒu fú yě
提,南  西  北  方 、四  维  上   下  虚 空 ,可 思  量  不? 不 也,
shì zūn xū pú tí  pú sà wú zhù xiànɡ bù shī fú dã yì fù rú shì bù
世  尊。须 菩 提,菩 萨 无  住  相   布 施,福 德 亦 复 如 是  不
kě sī liánɡ xū pú tí  pú sà dàn yīnɡ rú suǒ jiào zhù
可 思  量 。须 菩 提,菩 萨  但  应  如  所 教   住。
xū pú tí  yú yì yún hã  kě yǐ shēn xiànɡ jiàn rú lái fǒu fú yě
须 菩 提,于 意 云  何?可 以  身   相    见  如  来 不?不 也,
shì zūn bù kě yǐ shēn xiànɡ dã jiàn rú lái hã yǐ ɡù  rú lái suǒ
世  尊。不 可 以  身   相   得  见  如 来。何 以 故?如 来  所
shuō shēn xiànɡ jí fēi shēn xiànɡ fï ɡào xū pú tí fán suǒ yǒu xiànɡ
说    身   相, 即  非  身  相 。 佛 告  须 菩 提:凡  所  有  相 ,
jiē shì xū wànɡ ruî jiàn zhū xiànɡ fēi xiànɡ jí xiàn rú lái
皆  是  虚 妄 。若   见   诸  相    非  相, 即  见  如 来。
xū pú tí bï fï yán shì zūn pō yǒu zhînɡ shēnɡ dã wãn rú shì yán
须 菩 提 白 佛 言:世  尊,颇  有   众   生 ,得  闻 如 是  言
shuō zhānɡ jù shēnɡ shí xìn fǒu fï ɡào xū pú tí  mî zuî shìshuō rú
说    章   句, 生  实   信 不?佛  告 须 菩 提:莫  作 是 说 。如
lái miâ hîu hîu wǔ bǎi suì yǒu chí jiâ xiū fú zhě  yú cǐ zhānɡ jù nãnɡ
来   灭 后,后  五 百  岁,有  持  戒  修  福  者,于 此  章   句,能
shēnɡ xìn xīn yǐ cǐ wãi shí dānɡ zhī shì rãn bù yú yì fï âr fï sān sì
生    信  心,以 此 为  实,当   知  是  人,不 于 一 佛 二 佛 三  四
wǔ fï ãr zhînɡ shàn ɡēn yǐ yú wú liànɡ qiān wàn fï  suǒ zhînɡ zhū shàn ɡēn
五 佛 而   种   善  根,已 于 无   量   千   万 佛  所   种    诸  善  根。
wãn shìzhānɡ jù nǎi zhì yí niàn shēnɡ jìnɡ xìn zhě xū pú tí  rú lái xī
闻  是   章  句,乃 至  一  念   生    净  信  者,须 菩 提,如 来  悉
zhī xī jiàn shì zhū zhînɡ shēnɡ dã rú shì wú liànɡ fú dã  hã yǐ ɡù
知  悉  见,是   诸  众   生 , 得 如 是  无   量  福 德。何 以 故?
shì zhū zhînɡ shēnɡ wú fù wǒ xiànɡ rãn xiànɡ zhînɡ shēnɡ xiànɡ
是   诸   众   生 ,无 复 我  相 、人   相 、 众     生  相 、
shîu zhě xiànɡ wú fǎ xiànɡ yì wú fēi fǎ xiànɡ hã yǐ ɡù shì zhū zhînɡ
寿    者 相 ;无  法 相 ,亦  无  非 法 相 。何  以 故?是  诸  众
shēnɡ ruîxīnqǔ xiànɡ jí wãizhuïwǒ rãn zhînɡshēnɡ shîuzhě
生 ,若心取 相 ,即为 着 我、人、 众 生 、 寿 者;
ruî qǔ fǎ xiànɡ jí zhuïwǒ rãn zhînɡshēnɡ shîuzhě hã yǐ ɡù
若取法 相 ,即 着 我、人、众 生 、寿 者。何以故?
ruî qǔ fēifǎ xiànɡ jí zhuïwǒ rãn zhînɡshēnɡ shîuzhě
若取非法 相 ,即 着 我、人、 众 生 、 寿 者。
shì ɡù bù yīnɡ qǔ fǎ bù yīnɡ qǔ fēifǎ yǐ shì yì ɡù rú láichánɡ
是故不 应 取法,不 应 取非法。以是义故,如来 常
shuō rǔ děnɡ bì qiū zhīwǒshuō fǎ rú fá yù zhě fǎ shànɡyīnɡshě
说 ,汝 等 比丘,知我 说 法,如筏喻者,法 尚 应 舍,
hã kuànɡ fēifǎ
何 况 非法?
xū pú tí yú yì yúnhã rú láidã ā nîuduōluïsānmiǎosānpú tí yã
须菩提,于意云何?如来得阿耨多罗三 藐 三菩
rú láiyǒusuǒsh